TCVN 6165-2009_Từ vựng quốc tế về đo lường học

Nói chung, từ vựng là “tự điển về thuật ngữ, bao gồm tên gọi và định nghĩa của một hay một số lĩnh vực cụ thể” (ISO 1087-1:2000, 3.7.2). Tiêu chuẩn từ vựng này liên quan đến đo lường học, “khoa học về phép đo và việc áp dụng chúng”. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các nguyên tắc cơ bản chi phối đại lượng và đơn vị. Có thể tiếp cận lĩnh vực đại lượng và đơn vị theo nhiều cách khác 

Mẫu: TCVN 6165-2009_Từ vựng quốc tế về đo lường học